Autoloading với Composer trong PHP

Composer là một công cụ quản lý gói phần mềm cho PHP. Nó cung cấp tính năng autoloading, cho phép bạn dễ dàng tải các file class và các phụ thuộc một cách tự động.

[Xem thêm]

WordPress plugin với Composer autoload

Để tạo một WordPress plugin với autoload composer, bạn có thể làm theo các bước sau: Tạo thư mục cho plugin: Trước tiên, hãy tạo một thư mục mới trong thư mục "wp-content/plugins" của WordPress. Đặt tên thư mục theo tên plugin của bạn. Tạo file composer.json: Trong thư mục plugin của bạn, tạo một file composer.json và thêm nội dung sau: { "name": "your-vendor/your-plugin", "description": "Your plugin description", "version": "1. [Xem thêm]