Autoloading với Composer trong PHP

Composer là một công cụ quản lý gói phần mềm cho PHP. Nó cung cấp tính năng autoloading, cho phép bạn dễ dàng tải các file class và các phụ thuộc một cách tự động.

[Xem thêm]