Cấu trúc WordPress theme

Cấu trúc của một theme WordPress bao gồm các thành phần chính sau:

 1. Thư mục theme: Đầu tiên, bạn cần tạo một thư mục mới trong thư mục “wp-content/themes” của WordPress. Tên thư mục này sẽ là tên của theme của bạn.

 2. File chính: Trong thư mục theme, bạn cần tạo một file PHP chính để định nghĩa theme. Tên file này thường là tên của theme kèm theo phần mở rộng “.php” (ví dụ: my-theme.php).

 3. Khai báo theme: Trong file chính, bạn cần khai báo thông tin của theme bằng cách sử dụng hàm wp_enqueue_scripts()wp_register_style() hoặc wp_register_script() . Thông tin này bao gồm tên, phiên bản, tác giả, mô tả và các thông tin khác về theme.

Ví dụ:

/*
Theme Name: My Theme
Version: 1.0
Author: Your Name
Description: This is a sample theme.
*/

// Đăng ký các style và script của theme
function my_theme_enqueue_scripts() {
  wp_enqueue_style( 'my-theme-style', get_stylesheet_uri() );
  wp_enqueue_script( 'my-theme-script', get_template_directory_uri() . '/js/my-script.js', array( 'jquery' ), '1.0', true );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_scripts' );
 1. Thư mục template: Trong thư mục theme, bạn có thể tạo thư mục “template” để chứa các file template của theme. Các file template này bao gồm header.php, footer.php, sidebar.php và các file template khác như single.php, page.php, archive.php, vv.

 2. File style.css: Trong thư mục theme, bạn cần tạo một file style.css để định dạng và kiểm soát giao diện của theme. File style.css này chứa các định dạng CSS và thông tin về theme.

Ví dụ:

/*
Theme Name: My Theme
Version: 1.0
Author: Your Name
Description: This is a sample theme.
*/

/* Định dạng CSS cho giao diện của theme */
body {
  background-color: #f2f2f2;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
 1. Các file và thư mục khác: Theme của bạn có thể bao gồm các file và thư mục khác để chứa các tệp mẫu, hình ảnh, script JavaScript, CSS và các tệp ngôn ngữ khác. Bạn có thể sử dụng các hàm như get_template_directory_uri()get_stylesheet_uri() để lấy đường dẫn tuyệt đối và URL của các tệp trong theme của bạn.

Ví dụ:

// Lấy đường dẫn tuyệt đối của một file trong theme
$file_path = get_template_directory() . '/templates/my-template.php';

// Lấy URL của một file trong theme
$file_url = get_template_directory_uri() . '/assets/my-script.js';

Đây là cấu trúc cơ bản của một theme WordPress. Bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng nó theo nhu cầu của mình để tạo giao diện và chức năng cho theme của bạn.


Bạn nên xem