3 cách tạo trang web staging site trong WordPress đơn giản

Tạo trang web staging site trong WordPress giúp bạn có thể tạo trang web thử nghiệm để cập nhật plugin và các thay đổi khác một cách “an toàn” trước khi hoạt động mà không ảnh hưởng gì đến trang web hiện tại. Vì thế, trong hướng dẫn này, LayoutUp sẽ hướng dẫn 2 cách tạo staging site cho trang web WordPress vô cùng đơn giản. Staging site là một bản sao của trang web trực tiếp được sử dụng để thử nghiệm các thay đổi trước khi đưa vào hoạt động. [Xem thêm]