Triển khai một trang web lên Netlify miễn phí

Dịch vụ Netlify là một nền tảng phát triển và triển khai web tĩnh. Nó cung cấp một cách dễ dàng để xây dựng, triển khai và quản lý các trang web tĩnh hoặc ứng dụng web tĩnh. Netlify giúp bạn tạo ra các trang web nhanh chóng và mạnh mẽ, với khả năng xây dựng tự động, quản lý phiên bản, quản lý tài nguyên và nhiều tính năng khác.

[Xem thêm]